close

維吾爾人權專案對中國政府拘押維吾爾宗教領袖、學者穆罕默德·薩利·阿吉表示關切

 

國際社會應該對令人尊敬的《古蘭經》維吾爾語翻譯者下落表示關切

 

立即發佈;

2018 125日;

美東時間 10:25

聯繫方式:維吾爾人權項目,+1 (202) 478 1920

http://chinese.uhrp.org/article/1493734561

維吾爾人權專案呼籲中國政府說出維吾爾宗教領袖、學者穆罕默德·薩利·阿吉(Muhammad Salih Hajim)的下落及其情況;據匿名者消息,薩利·阿吉和其親屬大約40多天前在烏魯木齊被中國政府抓捕。

維吾爾人權專案要求中國政府說明穆罕默德·薩利·阿吉及任何其親屬是否被指控,維吾爾人權項目敦促國際社會施壓中國政府尋求默罕默德·薩利·阿吉及其親人的消息。

“在維吾爾人中,默罕默德.薩利.阿吉是一位德高望重的人士;他經中國政府許可,將神聖《古蘭經》譯成了維吾爾語;維吾爾譯文於1986年由中國出版社出版發行;默罕默德·薩利·阿吉的被拘押震驚了維吾爾社會,因為人們認為對維吾爾人宗教和宗教實踐的鎮壓,應該不會牽連到默罕默德·薩利·阿吉。”維吾爾人權專案主任烏麥爾·卡納特說。

卡納特先生補充說:“我們要求中國政府確認默罕默德.薩利.阿吉的被拘押,說明其被指控罪名;國際社會也應該要求中國政府官員說明薩利阿吉被抓捕原因及其狀況。”

儘管未經中國政府正式確認,但有關默罕默德·薩利·阿吉被拘押的消息在海外維吾爾社會廣為傳播。維吾爾人權項目非常關心於1936年出生於東突厥斯坦阿圖什,已是82歲高齡的默罕默德·薩利·阿吉的的健康狀況;有關默罕默德.薩里.阿吉對新疆社會學所作貢獻(維吾爾語)可以在此讀到。

對默罕默德·薩利·阿吉的拘押是中國政府對維吾爾人宗教信仰及宗教實踐鎮壓的繼續;鎮壓措施包括禁止學生、教師和政府公務員在齋月封齋;對結婚宗教儀式的禁止禁止遵守教規教徒使用公共交通及拒載;以及在學校範圍內對傳統穆斯林致辭“薩拉姆艾來庫姆”的禁止;早有2012年前出版《古蘭經》被收繳的傳聞,這足以證實默罕默德·薩利·阿吉的《古蘭經》維吾爾文版可能已被禁止。最近有關維吾爾人被大規模抓捕拘押的消息正廣泛傳播,包括維吾爾社會德高望重者,如學者企事業家音樂家

維吾爾人哈比布拉·托合提阿不都克力木·阿不杜外力卡姆巴爾·阿姆巴爾艾利·亞森艾則孜·艾買提烏熱古麗·納塞爾都因其宗教信仰而被審判判刑。

*       *         *        *         *

 

維吾爾人權項目是一個研究、報導、宣導機構。該機構致力於提升居住在東突厥斯坦的維吾爾人民和其他族群的人權和民主。

 

如果您想要取消訂閱或者修改您的選項(例如,切換至摘要模式,修改口令等),請訪問: pressrelease-unsubscribe@lists.chinese.uhrp.org.

 

維吾爾人權項目

Uyghur Human Rights Project

1420 K Street N.W. Suite 350

Washington, D.C.  20005

電話: +1 (202) 478 1920

電轉: +1 (202) 478 1910

info[at]uhrp.org

chinese.uhrp.org

arrow
arrow
    全站熱搜

    LingFengComment 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()